شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

۹۰۹۹۰۷۲۹۵۸

پاسخگویی از ۹ صبح تا ۹ شب حتی ایام تعطیل

 

برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد سه راه پیش روی داوطلبان قرار می گیرد ؛ داوطلبانی که دارای معدل بالا و شرایط استعداد درخشان هستند می توانند بر اساس سوابق تحصیلی و طبق هماهنگی های دانشگاه فارع التحصیلی خود برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد اقدام نمایند راه دوم شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور می باشد اما چنانچه داوطلبی دارای شرایط استعداد درخشان نباشد و همچنین متقاضی تحصیل در دانشگاهی به جز پیام نور باشد ، بایستی در آزمون ارشد سراسری شرکت نماید.

از جمله شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد و یا اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی می باشد.

شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سراسری دارای شرایط و ضوابطی است که کلیه این شرایط در دفترچه ای تحت عنوان دفترچه ثبت نام کنکور ارشد درج شده است. در ادامه به ذکر شرایط عمومی و اختصاصی آزمون کارشناسی ارشد پرداخته ایم و برای اطلاع از جزئیات بیشتر دفترچه را دانلود و مطالعه نمایید.

 • آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد حذف شده است و برای پذیرش در هر دو دانشگاه سراسری و ارشد یک آزمون مشترک برگزار می شود.
 • داوطلبانی که در سال های گذشته یک بار از تحصیل رایگان در دانشگاه روزانه برای مقطع ارشد بهره مند شده اند ، چنانچه مجددا با انجام انتخاب رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه روزانه پذیرفته شوند ، بایستی شهریه نوبت دوم را پرداخت نمایند.
 • دانش آموختگان رشته های پزشکی برای شرکت در کنکور ارشد ۹۹ بایستی از لحاظ تعهد خدمت مشکلی جهت ثبت نام نداشته باشند.
 • فارغ التحصلان رشته های دبیری بایستی از سوی وزارت آموزش و پرورش کشور موافقت نامه کتبی جهت شرکت در آزمون ارشد و ادامه تحصیل در این مقطع تحصیلی را کسب نمایند.
 • برای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد دارا بودن حداقل معدل فارع التحصیلی ۱۲ الزامی است و داوطلبی که معدل کمتری دارد ، مجاز به ثبت نام نمی باشد.
  داوطلبان آقا بایستی دارای وضعیت نظام وظیفه مشخص بوده و از این جهت منعی برای ثبت نام نداشته باشند.
 • داوطلبانی که در سال گذشته انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد را انجام داده اند و در یکی از دانشگاه های روزانه نیز پذیرفته شده اند ، مجاز به ثبت نام آزمون ارشد ۹۹ نمی باشند.
 • داوطلبان پذیرفته شده در دانشگاه های غیر روزانه در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ برای ثبت نام آزمون ارشد ۹۹ باید تا پایان مهلت ثبت نام از رشته و دانشگاه خود انصراف دهند.
 • دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد و یا اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی.
 • ارائه تعهد خدمت برابر با طول مدت تحصیلی به وزارت خانه ، سازمان یا نهاد دولتی

شرایط نظام وظیفه

 • دارا بودن کارت پایان خدمت 
 • دارا بودن کارت معافیت دائم (کفالت ، پزشکی ، ایثارگران و موارد خاص)
 • مشمولان فارغ التحصیل دوره کارشناسی دارای برگ آماده به خدمت بدون غیبت که زمان ثبت نام و پذیرش آن ها قبل از تاریخ اعزام به خدمت باشد.

نکته : داوطلبانی که تاریخ اعزام به خدمت آن ها قبل از اعلام قبولی یا پذیرش در دانشگاه است ، در صورت عدم تمدید موعد اعزام لازم است در تاریخ تعیین شده به خدمت اعزام شوند چنانچه در دوران خدمت در دانشگاه پذیرفته شوند ، از خدمت ترخیص خواهند شد در غیر این صورت غایب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود.

 • داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۸/۶/۳۱ در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز تحصیلی فارغ التحصیل می شوند.
 • ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻛﻪ در ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺳﻨﻮات تحصیلی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه و از زمان ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ، ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎل نگذشته باشد و وارد ﻏﻴﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  داوطلبان مشمول دارای ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام دار ﺑﺪون ﻏﻴﺒﺖ (ﭘﺰشکی ، ﻛﻔﺎﻟﺖ و ﻳﺎ …)
 • سربازان در حال خدمت ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺖ آن ها ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به پایان می رسد مجاز به ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن میﺑﺎﺷﻨﺪ ؛ ولی ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮلی و در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه، ﮔﻮاهی و ﻳﺎ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 • داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺼﺮافی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﺻﻮرتی ﻛﻪ در ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز تحصیلی اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ داده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺼﺮاف آن ها در داﻧﺸﮕﺎه و رﺷﺘﻪ قبلی ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮشدر داﻧﺸﮕﺎه و رﺷﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ، ﺑﻴﺶ از یک سال نگذشته ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﻳﺐ اجازه ادامه تحصیل را ندارند  و در ﺻﻮرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن و پذیرش در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ تحصیلی ﺑﺮای آن ها ﺻﺎدر ﻧمی شود و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم آن ها نیست. 
 • داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺧﺮاجی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت و ﻳﺎ دریافت ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ نیستند.
  ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن مقعطع ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ نمیﺑﺎﺷﻨﺪ. 

شرایط عمومی

 • اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان مصرح دیگر . 
 • انجام دادن واجبات و پرهیز کردن از محرمات .
 • عدمخصومت و دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران .
 • عدم سابقه عضویت در گروه های ضد انقلابی
 • عدم ارتکاب به اعمال خلاف شئون شغلی یا تحصیلی

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد برای پذیرش و انتخاب رشته در رشته های علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی مهندسی ، هنر و کشاورزی از روز ۱۶ آذر ماه آغاز شده و تا ۲۵ آذر ماه نیز ادامه دارد و داوطلبان باید پس از مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و دانلود و مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام ، با واریز هزینه ثبت نام آزمون ارشد مراحل نام نویسی خود را آغاز نمایند این آزمون در روزهای ۲۸ و ۲۹ فروردین ماه ۹۹ برگزار می شود و فقط داوطلبانی که در موعد مقرر ثبت نام خود را انجام داده اند ، مجاز به حضور در آزمون هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

۹۰۹۹۰۷۲۹۵۸

پاسخگویی از ۹ صبح تا ۹ شب حتی ایام تعطیل

 

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید …