رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

رشته های علوم انسانی

مطالعات فرهنگی مدیریت فناوری اطلاعات – گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی مدیریت کسب و کار – گرایش مالی مدیریت ورزشی – گرایش مدیریت رسانه های ورزشی مدیریت ورزشی – گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی مشاوره گرایش – مشاوره توانبخشی مدیریت منابع انسانی – گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی مدیریت ورزشی – گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی مدیریت ورزشی – گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی مدیریت ورزشی – گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی مدیریت ورزشی – گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش مدیریت ورزشی – گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی مدیریت آموزشی مدیریت امور شهری مدیریت رسانه مدیریت سازمان های دولتی – گرایش مالی و اقتصادی مدیریت فناوری اطلاعات – گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مدیریت فناوری اطلاعات – گرایش کسب و کار الکترونیک مدیریت فناوری اطلاعات – گرایش مدیریت دانش مدیریت بازرگانی – گرایش بازرگانی بین المللی مدیریت بازرگانی – گرایش بازرگانی داخلی مدیریت بازرگانی – گرایش تجارت الکترونیکی مدیریت بازرگانی – گرایش کارآفرینی مدیریت بازرگانی – گرایش مدیریت استراتژیک مدیریت جهانگردی – گرایش بازاریابی جهانگردی مدیریت دولتی – گرایش خط مشی گذاری عمومی مدیریت دولتی – گرایش مدیریت تحول مدیریت کسب و کار – گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مدیریت دولتی – گرایش بودجه و مالیه عمومی مدیریت دولتی – گرایش طراحی سازمانهای دولتی مدیریت دولتی – گرایش مدیریت رفتار سازمانی مدیریت کسب و کار – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی مدیریت دولتی – گرایش توسعه منابع انسانی مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی مدیریت کسب و کار – گرایش استراتژی مدیریت کسب و کار – گرایش بازاریابی مدیریت کسب و کار – گرایش عملیات زنجیره تأمین مدیریت کسب و کار – گرایش فناوری حسابداری رفتار حرکتی – گرایش رشد حرکتی روان شناسی اسلامی – گرایش روانشناسی مثبت گرا روان شناسی بالینی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان روان شناسی تربیتی حسابرسی روان شناسی عمومی حقوق بین الملل حقوق جزا و جرم شناسی حقوق دادرسی اداری حقوق خصوصی روزنامه نگاری زبان شناسی همگانی زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات فارسی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) زبان و ادبیات فارسی – گرایش آموزش زبان فارسی علم اطلاعات و دانش شناسی – گرایش مدیریت اطلاعات علوم اقتصادی – گرایش اقتصاد اسلامی علم اطلاعات و دانش شناسی – گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی علوم اقتصادی – گرایش اقتصاد انرژی علوم اقتصادی – گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی فقه و حقوق خصوصی فیزیولوژی ورزشی – گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی علوم اقتصادی – گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک علوم اقتصادی – گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فلسفه و حکمت اسلامی فیزیولوژی ورزشی – گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی علوم اقتصادی – گرایش بانکداری اسلامی علوم سیاسی کارآفرینی – گرایش کسب و کار الکترونیکی کارآفرینی – گرایش کسب و کار جدید  مترجمی زبان انگلیسی محیط زیست – گرایش آموزش محیط زیست جامعه شناسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی جغرافیا و برنامه ریزی شهری – گرایش آمایش شهری جغرافیا و برنامه ریزی شهری – گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری جغرافیای سیاسی جمعیت شناسی مشاوره گرایش – مشاوره شغلی مشاوره گرایش – مشاوره مدرسه مشاوره گرایش مشاوره خانواده مشاوره گرایش – مشاوره شغلی مشاوره گرایش – مشاوره مدرسه مشاوره گرایش مشاوره خانواده