تاثیر سهمیه ۵ درصدی در کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

رشته و دانشگاه قبولی رتبه در سهمیه ۵ درصدی رشته و دانشگاه قبولی رتبه در سهمیه ۵ درصدی زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه خوارزمی – تهران  ۵۹ مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی / دانشگاه یزد/ روزانه ۱۰۷ زبان و ادبیات فارسی – ادبیات تطبیقی
 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران ۱۱۷ مدیریت منابع انسانی – مدیریت منابع انسانی اسلامی / دانشگاه اردکان / روزانه ۱۹۲ زبان و ادبیات فارسی 
واحد تهران مرکزی ۱۷۰ مدیریت دولتی – طراحی سازمانهای دولتی / دانشگاه پیام نوراستان تهران – تهران غرب / پیام نور ۵۰۳ بیومکانیک ورزشی
دانشگاه مازندران – بابلسر/ روزانه ۸ مدیریت مالی / دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی / غیرانتفاعی ۲۱۷۴۶ مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشی
دانشگاه بیرجند / روزانه ۳۱ مدیریت مالی / دانشگاه شیخ بهایی اصفهان / غیرانتفاعی // غیرانتفاعی ۴۱۶۰۳ بیومکانیک ورزشی
دانشگاه تهران / نوبت دوم ۱۳۰ مشاوره – مشاوره خانواده / دانشگاه خوارزمی – تهران / پردیس خودگردان ۶۹ آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – امدادگر ورزشی
دانشگاه تهران / مجازی ۳۲۸ مشاوره – مشاوره مدرسه / دانشگاه پیام نوراستان اصفهان – مرکز اصفهان / پیام نور ۷۷ علوم قرآن
دانشگاه یزد / روزانه ۶۵ مدیریت کسب و کار – بازاریابی / دانشگاه علم وصنعت ایران – تهران / روزانه ۴۶ علوم قرآن و حدیث
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / روزانه ۷۲ مدیریت کسب و کار – سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات / دانشگاه خوارزمی – تهران / روزانه ۶۶ فقه ومبانی حقوق اسلامی 
دانشگاه بین المللی امام خمینی / ره / – قزوین / روزانه ۴۱ مدیریت کسب و کار – بازاریابی / دانشگاه خوارزمی – تهران / مجازی ۲۳۳ فقه ومبانی حقوق اسلامی
دانشگاه غیرانتفاعی قران وحدیث – قم / غیرانتفاعی ۲۷۳۲ مدیریت کسب و کار – رفتارسازمانی و منابع انسانی / دانشگاه لرستان – خرم آباد / روزانه ۲۸۵ مدیریت آموزشی
دانشگاه شیراز / روزانه ۸ مدیریت کسب و کار – استراتژی / دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران / مجازی ۳۲۷ آموزش و بهسازی منابع انسانی
دانشگاه علم و فرهنگ / غیرانتفاعی / – تهران / غیرانتفاعی ۱۵۳ مدیریت کسب و کار – رفتارسازمانی و منابع انسانی / دانشگاه علم و فرهنگ / غیرانتفاعی / – تهران / غیرانتفاعی ۳۳۰ آموزش و بهسازی منابع انسانی
موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل / غیرانتفاعی ۲۳۲۰۲ مدیریت کسب و کار – مالی / دانشگاه صنعتی شاهرود / نوبت دوم ۳۵۶ زبان و ادبیات انگلیسی 
دانشگاه رازی – کرمانشاه / روزانه ۱۳ حسابداری / موسسه غیرانتفاعی مهد علم پویای کاشان / غیرانتفاعی ۲۵۹۴۳ آموزش زبان انگلیسی 
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران / روزانه ۲۳ حسابداری / دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران / غیرانتفاعی ۱۷۷ آموزش زبان انگلیسی 
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار/ روزانه ۵۵ حسابداری / دانشگاه قم / روزانه ۸۳ آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه صنعتی شاهرود / روزانه ۱۳۰ روان شناسی عمومی / دانشگاه علامه طباطبایی – تهران / پردیس خودگردان ۲۸۸ حقوق عمومی / دانشگاه تهران / روزانه ۹ روان شناسی بالینی / دانشگاه شاهد – تهران / روزانه ۹ حقوق مالکیت فکری / دانشگاه شهید بهشتی – تهران / روزانه ۱۷ حقوق جزا و جرم شناسی / موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش – تهران / غیرانتفاعی – مجازی ۳۱۴۲۵ حقوق بین الملل / دانشگاه شیراز/ روزانه ۷۶ حقوق خصوصی / موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند/ غیرانتفاعی ۱۱۵۷۷ حقوق خصوصی / دانشگاه تهران / پردیس خودگردان ۹۵ حقوق بین الملل / دانشگاه مفید – قم / غیرانتفاعی // غیرانتفاعی ۷۹۸۳ حقوق بین الملل / دانشگاه شهید بهشتی – تهران / پردیس خودگردان ۱۵۳ حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه گیلان – رشت / پردیس خودگردان ۵۲۴۶ حقوق خصوصی / دانشگاه علم وفرهنگ / غیرانتفاعی / – تهران / غیرانتفاعی ۱۹۵ حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه مفید – قم /غیرانتفاعی // غیرانتفاعی ۳۶۹۰ حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه مفید – قم / غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۲۲۷ حقوق خصوصی / دانشگاه مفید – قم / غیرانتفاعی // غیرانتفاعی ۳۲۱